Vanhat Norssit ry:n säännöt


Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 7.5.2021.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vanhat Norssit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin normaalilyseon, jota nimitetään näissä säännöissä Norssiksi tai kouluksi, sekä sitä edeltäneiden Helsingin Suomalaisen Alkeisopiston, Helsingin Suomalaisen Normaalilyseen, Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon ja Helsingin I normaalikoulun alumnien eli vanhojen norssien välisenä yhdyssiteenä, ylläpitää koulun oppilaspolvien välistä yhteyttä sekä vaalia Norssin henkeä ja perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Norssiin liittyviä kulttuuri-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ja juhlia, tukee nykykoululaisten ja alumnien yhteisöllisyyttä, jakaa stipendejä ja avustuksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä edistää koulua koskevaa tutkimusta ja perinnetyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä koulun entinen oppilas tai opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsen voi halutessaan maksaa myös jäsenmaksua suuremman summan vapaaehtoisena kannatusmaksuna. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10–25 muuta mahdollisuuksien mukaan eri oppilassukupolvia edustavaa jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi halutessaan perustaa erilaisia työryhmiä ja toimikuntia, joissa voi olla jäsenenä myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät voidaan tarvittaessa yhdistää samalle henkilölle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.