Vanhat Norssit ry:n säännöt


Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous on 1.3.2018 hyväksynyt yhdistykselle seuraavat säännöt.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vanhat Norssit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomalaisen Alkeisopiston, Suomalaisen Normaalilyseen, Suomalaisen Normaalilyseon, Helsingin Normaalilyseon ja Helsingin I Normaalikoulun entisten oppilaiden ja opiskelijoiden eli vanhojen norssien välisenä yhdyssiteenä, vaalia koulun oppilaspolvien välistä yhteyttä ja ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja Norssin henkeä.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä vuosittain Norssin päivän sekä muita tapahtumia ja kulttuuritilaisuuksia, jakamalla stipendejä, tukemalla koulun ja sen oppilaiden toimintaa, kokoamalla koulua koskevaa aineistoa, edistämällä kouluun liittyvää tutkimusta sekä muilla näihin verrattavilla tavoilla.

Tarkoitusperiensä tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen koulun entinen oppilas tai opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsen voi halutessaan maksaa myös jäsenmaksua suuremman summan ylimääräisenä kannatusmaksuna. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) mahdollisuuksien mukaan eri oppilassukupolvia edustavaa jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt järjestäytymiskokouksessa, joka on pidettävä kahden viikon sisällä vuosikokouksesta. Hallitus voi halutessaan perustaa erilaisia työryhmiä ja valiokuntia, joissa voi olla jäsenenä myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät voidaan tarvittaessa yhdistää samalle henkilölle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on hyvissä ajoin ennen vuosikokousta annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle sitä tarkoitusta varten kuin 12 §:ssä mainitaan.

8 § Toiminnan tarkastaminen

Toiminnantarkastajan tulee ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon, tilien ja toiminnan tarkastamisesta.

9 § Päätöksenteko ja äänestäminen

Yhdistyksen toimielimissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat hallituksen jäsenet, yhdistyksen kokouksissa kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni, eikä äänioikeuttaan voi käyttää asiamiehen välityksellä. Kuluvan ja edeltävän vuoden jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.

Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla käyttäen ehdotonta enemmistöä. Mikäli ensimmäisellä vaalikierroksella kukaan ehdokkaista ei saa puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen välillä. Jos ehdolle asettuu vain yksi henkilö, hänet valitaan suoraan ilman vaalia.

Hallituksen muut jäsenet valitaan siten, että kukin äänioikeutettu voi äänestää enintään kymmentä ehdokasta. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat tulevat valituiksi. Mikäli useampi ehdokas saa saman äänimäärän, heidän järjestyksensä ratkaistaan arvalla. Jos ehdokkaita on vähemmän tai yhtä monta kuin hallituksen enimmäisjäsenmäärä, heidät valitaan suoraan ilman vaalia.

Hallituksen ja yhdistyksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestysten tulokset. Muista yhdistyksen toimielinten kokouksista on laadittava vähintään muistio. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, yhdistyksen kokouksissa lisäksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

10 § Palkkiot

Toimielinten jäsenille tai yhdistyksen luottamustehtäviä hoitaville ei makseta palkkaa tai kokouspalkkioita. Kokouksista tai muista tapahtumista aiheutuvat kohtuulliset kulukorvaukset ja matkakulut voidaan maksaa harkinnanvaraisesti puheenjohtajan ja sihteerin päätöksellä.

11 § Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

Yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan muut hallituksen jäsenet
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Tunnukset, arvonimet ja huomionosoitukset

Yhdistyksen tunnuskuvassa on Helsingin kaupungin vaakunasta mukailtu vene, N-kirjain ja kruunu. Se määritellään seuraavasti: ”vene, josta nousee kaksi paalua välissään vastapalkki ja niiden päällä kruunu, kaikki vihreää”. Yksivärinen tunnus voi esiintyä myös mustana. Juhlavuoden tai muun erityisen tapahtuman johdosta yhdistyksen tunnuksena voidaan käyttää myös virallista tunnusta muistuttavaa, juhlan teemaan liittyvää mukailtua tunnusta.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen tunnukseen pohjautuvaa jäsenmerkkiä, nk. Norssin merkkiä.

Koulun tai yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä tai maineteosta hallitus voi myöntää vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle Vuoden Norssin arvonimen. Nimitetylle luovutetaan juhlallisesti Norssin lakki Norssin päivänä järjestettävässä seremoniassa. Vuoden Norssi kutsutaan yhdistyksen jäseneksi ja vapautetaan kuluvan vuoden jäsenmaksusta, mikäli hän täyttää sääntöjen 3 §:ssä määritellyt jäsenyyden ehdot.

Erityisen ansiokkaasta, pitkäaikaisesta toiminnasta koulun tai yhdistyksen hyväksi hallitus voi myöntää koulun entiselle oppilaalle tai opiskelijalle Ikinorssin arvonimen. Ikinorssin arvonimi voi olla kerrallaan korkeintaan kolmella elossa olevalla henkilöllä. Nimitetty henkilö kutsutaan sääntöjen 3 §:ssä määritellyksi kunniajäseneksi, ja hänelle luovutetaan juhlallisesti Norssin lakki Norssin päivänä tai muulloin järjestettävässä seremoniassa.

Hallitus voi myöntää harkintansa varaisesti myös seuraavia huomionosoituksia:

 1. Norssin viirin hallituksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisestä Norssin hengen osoittamisesta
 2. Norssin pienen [hopeisen] ansiomerkin yhdistyksen ja koulun hyväksi tehdystä työstä
 3. Norssin suuren [kultaisen] ansiomerkin erityisen merkittävästä yhdistyksen ja koulun hyväksi tehdystä työstä.

Norssin merkin, lakin ja viirin sekä pienen ja suuren ansiomerkin tarkasta ulkoasusta ja myöntämisperusteista säädetään erikseen. Hallitus voi päättää myös muista kuin näissä säännöissä määritellyistä huomionosoituksista, mikäli vallitsevat olosuhteet tai palkittavan erityiset ansiot antavat siihen aihetta. Hallitus voi myös erikseen tarkentaa Vuoden Norssin ja Ikinorssin arvonimien myöntämisperusteita sekä tarvittaessa poiketa niistä, mikäli olosuhteet sitä vaativat.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.