Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Suomalaisen Normaalilyseon Konventin Sääntökokoelma

Hyväksynyt v. 1937
tri. F. A. HEPORAUTA, rehtori

SÄÄNTÖKOKOELMA

I. SUOMALAISEN NORMAALILYSEON KONVENTIN SÄÄNNÖT

Hyväksynyt T:ri Paavo Virkkunen, rehtori.
Muutokset ja lisäykset hyväksynyt T:ri H. F. Soveri, rehtori.
Uudet muutokset ja lisäykset hyväksynyt T:ri F. A. Heporauta, rehtori.

I LUKU.

1 §. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon Konventin tarkoitus on yhdistää opiston kolmen ylimmän luokan oppilaat jaloon ja hupaisaan kumppanuuteen, kehittää jäseniensä luontaisia lahjoja ja taipumuksia itsenäiseen työskentelyyn eri aloilla, kohottaa heidän siveyskäsitettään ja oikeudentuntoaan, sekä voimiensa mukaan edistää isänmaallisia harrastuksia, mikäli ne Konventin piiriin ulottuvat.

2 §. Konventin ylin valvonta on opiston rehtorilla.

II LUKU.
Konventin jäsenet:

3 §. Konventin jäseniä ovat:

1) Konventin kuraattori,

2) Konventin kunniajäsenet,

3) Konventin varsinaiset jäsenet,

4) Konventin ulkojäsenet.


4 §. Konventin kuraattori.

Konventin kuraattori on joku Konventin lukukaudeksi kerrallaan valitsema opiston vakinainen opettaja.


5 §. Kuraattorin vaali.

1) Konventti valitsee kolme (3) kuraattori-ehdokasta äänestämällä heidät erikseen 1:selle, 2:selle ja 3:nnelle sijalle.

2) Lähetystö, johon kuuluvat puheenjohtaja ja sihteeri, kysyy kuraattori-ehdokkailta heidän suostumistaan asianmukaisessa järjestyksessä.

3) Ellei yksikään ehdokkaista suostu ryhtymään tähän toimeen, valitaan uudet kuraattori-ehdokkaat edellämainitulla tavalla. Samoin tehtäköön, jos kuraattori eroaa toimestaan ennen lukukauden loppua.

6 §. Kuraattorin tehtävänä on valvoa Konventin toimintaa, sekä mahdollisuuksiensa mukaan edistää 1 §:ssä mainittujen Konventin tarkoitusten toteuttamista.

7 §. Jos kuraattori on estynyt olemasta läsnä Konventin kokouksessa, olkoon hänen huolenaan sijaisen valitseminen.

8 §. Konventin kunniajäsenet.

Sellaisia henkilöitä, jotka erikoisen suuressa määrin ovat osoittaneet harrastavansa Konventin etua ja sitä mainittavalla tavalla edistäneet, sekä myös sellaisia, joille Konventti muistakin syistä tahtoo osoittaa kunnioitustaan, saattaa Konventti pyytää kunniajäsenikseen, jos ehdotus hyväksytän kahdessa perättäisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

Konventti kutsuu kunniajäsenensä toimeenpanemiinsa juhliin. Heillä on samat oikeudet kuin konventin ulkojäsenillä (kts. § 12).

9 §. Konventin varsinaiset jäsenet.

Konventin jäseneksi on jokainen opiston kolmen (3) ylimmän, s.o. VIII:n, VII:n ja VI luokan oppilas oikeutettu pääsemään, jos hän kirjoittamalla nimensä Konventin jäsenkirjaan sitoutuu noudattamaan Konventin sääntöjä ja maksamaan jäsenmaksuna Smk. 5: - lukukaudelta.

Muist. Abituruskonventin jälkeen pidetään VIII-luokkalaisia ulkojäseninä.

10 §. Jos Konventin jäsen tahtoo erota Konventista, ei Konventti voi kieltää häneltä eroa.

11 §. Jokaisen konventin jäsenen velvollisuus on:

1) toimia 1 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi,

2) noudattaa Konventin sääntöjä,

3) maksaa lukukausimaksuna Smk. 5: -

Muist. Ellei lukukausimaksua suoriteta kuukauden kuluessa vaalikokouksesta lukien, voidaan maksunsa laiminlyönyt jäsen eroittaa Konventista. Olkoon hänellä kuitenkin oikeus liittyä takaisin Konventtiin suoritettuaan entiset maksettavansa.

12 §. Konventin ulkojäsenet.

Konventin ulkojäseniä ovat ne Konventin jäsenet, jotka koulusta erottuaan eivät nimenomaan ole ilmoittaneet eroavansa Konventin piiristä.

Heillä on oikeus olla läsnä kaikissa Konventin kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluihin, mutta äänioikeutta ei heillä ole.

Muist. Ulkojäseniä eivät ole ne, jotka ovat Konventista kesken eronneet, ellei Konventti tee erikoista päätöstä.

III LUKU.
Konventin kokoukset.

13 §. Konventin vakinaiset kokoukset.

Keskustellakseen piiriinsä kuuluvista asioista sekä tarjotakseen jäsenilleen tilaisuuden harjaantua julkiseen esiintymiseen pitää Konventti kokouksen mikäli mahdollista kerran kahdessa viikossa. Älköön sitä kuitenkaan pidettäkö, jos kuraattori tai rehtori sen kieltää.

14 §. Keskustelussa on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä oikeus lausua mielipiteensä ennen lopullisen päätöksen tekemistä, ellei puheenjohtaja ole päättänyt rajoittaa puheenvuoroja.

15 §. Asiat päätetään avoimella äänestyksellä.

Muistutuksia: 1. Erikoisen tärkeistä asioista päätettäessä äänestetään suljetuilla lipuilla milloin Konventti sitä vaatii.

2. Huutoäänestys on kielletty.

16 §. Äänestyksessä on yksinkertainen äänten enemmyys ratkaiseva, paitsi niissä tapauksissa mitkä on mainittu §:ssä 8 ja 28.

Muist. Jos äänestyksessä äänet lankeavat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

17 §. Äänestyksessä ei saa käyttää valtakirjoja.

18 §. Konventti on päätösvaltainen, jos siinä on saapuvilla vähintään kymmenes (10) osa sen varsinaisista jäsenistä.

Jokainen kysymys, kun se ensi kerran esitetään Konventissa, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii, eikä asia ole Konventin mielestä kiireellinen.

19 §. Konventin enemmistön päätöstä vastaan saa jokainen Konventin jäsen kokouksen pöytäkirjaan liittää kirjallisen vastalauseen, joko kokouksen kuluessa, tai pöytäkirjaa tarkastettaessa.

Muist. Vastalauseen tekijällä on oikeus peruuttaa vastalauseensa.

20 §. Konventin väliaikaiset kokoukset.

Puheenjohtajalla olkoon oikeus kutsua Konventin jäsenet ylimääräiseen kokoukseen, jos kiireelliset asiat sitä vaativat.

IV LUKU.
Konventin juhlat.

21 §. Konventti viettää lukuvuoden kuluessa ainakin seuraavat juhlat:

1) Nahkakonventti l. uusien jäsenien vastaanottojuhla.

2) Kutsukonventti.

3) Konventin vuosijuhla.

4) Puurojuhla.

5) Tippakonventti.

6) Abituruskonventti.

7) Konventin Kevätjuhla (erikoissopimuksen mukaan).

22 §. Nahkakonventin ohjelmasta huolehtii nahkakomitea, jonka jäsenet valitaan vaalikonventissa.

Nahkakonventissa käsitellään m.m. seuraavat asiat:

1. Luetaan edellisen lukuvuoden historia.

2. Toimitetaan seuraavat vaalit:

a) historioitsijan vaali,

b) ohjelmatoimikunnan vaali,

c) lippukomitean vaali,

d) rahastonhoitajan apulaisen vaali,

e) Konventin taiteilijan vaali,

f) Konventin tilintarkastajain vaali.

23 §. Konventin viimeisessä kokouksessa syyslukukaudella vietetään puurojuhla.

Ohjelmassa m.m. seuraavaa:

1. palkintojen jako Konventin julistamista kirjoituskilpailuista.

2. epäorgaanisten kuorojen kilpailu.

3. viisauden sarven kilpailu.

4. musiikkikilpailu.

24 §. Tippakonventin ohjelmassa tanssin lisäksi on narsissien jako abituruksille.

V LUKU.
Konventin kirjallinen toiminta.

25 §. Veikko.

1) Norssien äänenkannattaja on painettu “Veikko” -lehti, joka jatkaa Konventin samannimisen kirjoitetun lehden perinteitä ja samalla sisältää Konventin pilalehden “Pillerit”.

2) “Veikon” toimituksen, joka nimitetään keväällä vaalikonventissa, muodostavat seuraavat toimittajat:

a) vastaava toimittaja koulun vakinaisista opettajista,

b) päätoimittaja,

c) toimitussihteeri,

d) “Pillerien Pääpappa”,

e) 3 toimittajaa,

f) urheilutoimittaja,

g) nahkaosaston toimittaja l. “Ylinahkuri”.

Muist. 1. b) ja d) -kohdissa mainitut toimittajat valitaan yksinomaan Konventin piiristä.

Muist. 2. “Veikon” Toimituksella olkoon oikeus tarpeen tullen nimetä ylimääräisiä toimittajia.

3) “Veikko” hoitaa taloudelliset asiansa erillään Konventin taloudenhoidosta. “Veikon” raha-asioita hoitamaan valitsee Konventti jäsentensä keskuudesta taloudenhoitajan. Konventin tilintarkastajien velvollisuutena on tarkastaa “Veikon” tilit.

26 §. Edistääkseen kirjallista toimintaa jäsentensä keskuudessa Konventti julistaa kevätlukukauden lopulla kirjoituskilpailun, jonka palkinnot jaetaan puurojuhlassa.

VI LUKU.
Konventin toimikunnat ja virkailijat.

27 §. Lakivaliokunta.

Lakivaliokunta on aina toimiva valiokunta. Siihen valitaan viisi (5) jäsentä koko konventtiajakseen. Jos joku jäsen eroaa toimestaan, valitaan hänen tilalleen toinen.

Lakivaliokunnan tehtävänä on:

1) käsitellä Konventin sääntöjä koskevia kysymyksiä.

2) Konventin ylimpänä elimenä käsitellä ja ratkaista sellaiset Konventin jäsenten Konventin sääntöjä ja hyviä tapoja vastaan tekemät rikkomukset, joihin lakivaliokunta katsoo olevansa pakotettu puuttumaan.

28 §. Vakinaiset virkamiehet.

Kunkin lukuvuoden alussa valitaan:

1) Kuraattori,

2) Puheenjohtaja,

3) Varapuheenjohtaja,

4) Sihteeri,

5) Varasihteeri,

6) Rahastonhoitaja,

7) Rahastonhoitajan apulaiset, yksi kultakin luokalta,

8) Kirjaston ja arkiston hoitaja ja hänen apulaisensa (2 kpl),

9) Kerhohuoneen isäntä,

10) Ohjelmatoimikunta,

11) Tilintarkastajat (2 kpl),

13) Historioitsija.

Virkamiehiä valittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

1) Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan toinen klassilliselta, toinen linjajakoiselta luokalta.

2) Puheenjohtajan ja sihteerin vaali toimitetaan suljetuilla vaalilipuilla.

3) Jos vaaleissa äänet lankeavat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Muist. Jos puheenjohtajan vaalissa kaksi ehdokasta saa saman äänimäärän, toimitetaan uusi äänestys näiden kesken. Jos äänet vielä lankeavat tasan, ratkaisee arpa.

4) Konventin jäsen ei ole velvollinen vastaanottamaan useampaa kuin kaksi vakinaista virkaa.

29 §. Rahastonhoitaja.

Rahastonhoitajan tulee:

1) hoitaa Konventin rahavaroja

2) periä apulaistensa välityksellä lukukausimaksut

3) pitää kassakirjaa

4) vaadittaessa vastata hoitamistaan tileistä.

30 §. Rahastonhoitajan apulaiset.

Rahastonhoitajalle valitaan lukukausittain yksi apulainen kultakin luokalta, joiden tehtävänä on kantaa lukukausimaksut rahastonhoitajan määräysten mukaan ja tarvittaessa olla muutenkin hänen apunaan.

31 §. Kirjaston- ja arkistonhoitaja.

Kirjaston- ja arkistonhoitajan tulee:

1) pitää huolta Konventin kirjastosta ja arkistosta,

2) vastata kirjaston omaisuudesta ja antaa lukukauden lopussa tili kirjaston tilasta, suuruudesta, lisääntymisestä, käytöstä y.m.

Muist. (Kts. Kirjaston ja arkiston säännöt).

32 §. Kirjastonhoitajan apulaiset.

Kirjastonhoitajan apulaisiksi valitaan lukukausittain kaksi Konventin jäsentä, jotka ovat varsinaisen hoitajan apuna hänen toimissaan.

33 §. Kerhohuoneen isäntä.

Kerhohuoneen isännän tehtävänä on huolehtia kerhohuoneesta ja sen sääntöjen noudattamisesta.

Muist. (Kts. Kerhohuoneen säännöt.)

34 §. Ohjelmatoimikunta.

Ohjelmatoimikunta, johon kuuluu yksi jäsen kultakin luokalta (ja rinnakkaisluokalta), pitää huolta Konventin juhlien ohjelmasta.

35 §. Tilintarkastajat.

Tilintarkastajia valitaan kaksi. He tarkastavat Konventin tilit kunkin lukukauden alussa sekä antavat niistä kirjallisen lausunnon Konventille, joka sen perusteella myöntää tai epää tili- ja vastuuvapauden.

36 §. Historioitsija.

Historioitsija laatii uusien jäsenten vastaanottokokoukseen kirjallisen kertomuksen Konventin elämästä ja toiminnasta edellisen lukuvuoden aikana.

37 §. Lippukomitea.

Lippukomitea, johon kuuluu paitsi Konventin puheenjohtajaa yksi jäsen kultakin luokalta, jakaa Konventille saapuneet edustajaliput.

Muist. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat itseoikeutettuja edustajia; eivät kuitenkaan molemmat samalla kertaa.

38 §. Kuraattori.

Katso § 4-7.

39 §. Puheenjohtaja.

Puheenjohtajan tulee:

1) johtaa keskustelua Konventin kokouksissa,

2) yhdessä sihteerin kanssa pitää huolta Konventin kokousten ohjelmasta.

Puheenjohtajalla on oikeus:

1) keskeyttää puhuja, joka menee henkilökohtaisuuksiin,

2) huomauttaa puhujalle, jos tämä poikkeaa käsiteltävästä asiasta,

3) poistaa kokouksesta se jäsen, joka sitä häiritsee.

40 §. Varapuheenjohtaja.

Varapuheenjohtaja on se Konventin jäsen, joka puheenjohtajan vaalissa saa lähinnä suurimman äänimäärän. Varapuheenjohtajan tulee puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviänsä.

41 §. Sihteeri.

Sihteerin tulee:

1) laatia pöytäkirja seuraavaan kokoukseen tarkastettavaksi,

2) tiedottaa ilmoitustaululla ne päätökset, jotka on saatettava kaikkien jäsenten tietoon,

3) kirjoittaa pöytäkirjasta tarvittavia otteita,

4) hoitaa Konventin kirjeenvaihto.

42 §. Varasihteeri.

Varasihteerinä on se Konventin jäsen, joka sihteerin vaalissa saa lähinnä suurimman äänimäärän.

Varasihteeri hoitaa sihteerin ollessa estynyt hänen tehtävänsä ja on tarvittaessa hänen apunaan.

VII LUKU.
Edustajanauha.

43 §. Konventin edustajanauhaa ovat oikeutettuja kantamaan:
1) Konventin kunniajäsenet,
2) Kaikki Konventin jäsenet edustaessaan Konventtia.

VIII LUKU.
Konventin kirjasto.

44 §. Jokainen Konventin jäsen on oikeutettu saamaan kirjalainoja Konventin kirjastosta, ellei hän ole menettänyt tätä oikeuttaan rikkomalla lainaussääntöjä vastaan.

Muist. (Kts. Kirjaston säännöt.)

IX LUKU.
Norssitakki.

45 §. Konventin koulutakkina on vihreä “Norssitakki”. Kts. Norssitakin säännöt.

X LUKU.
Sääntöjenmuutokset.

46 §. Muutosehdotuksia näihin sääntöihin saa tehdä ainoastaan kunkin lukukauden toisessa kokouksessa.

Ehdotetut muutokset astuvat voimaan, jos:

1. a) Konventti ehdotuksista äänestettäessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä alistaa asian lakivaliokunnan käsiteltäväksi, ja

b) jos Konventti hyväksyy valiokunnan lopullisen lakimuotoisen ehdotuksen vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, sekä jos

2. Rehtori antaa suostumuksensa muutoksiin.

* Lopullisesti hyväksytyt 23. I. 1909, jonka jälkeen nämä säännöt astuivat voimaan.
Muutokset ja lisäykset hyväksytty 19. IX. 1924.
Uudet muutokset ja lisäykset hyväksytty 14. IX 1937.

II SUOMALAISEN NORMAALILYSEON KONVENTIN ANSIOMERKIN SÄÄNNÖT

1 §. Suomalaisen Normaalilyseon Konventin ansiomerkin voi Konventti antaa sen toiminnassa aivan erikoisessa määrin ansioituneelle ulkocivikselle tai varsinaiselle jäsenelle, tämän erotessa Konventista, tunnustukseksi Konventin hyväksi suorittamastaan työstä.

Muist. Ulkocivikselle merkkiä jaettaessa tulee kysymykseen ainoastaan se, joka on eronnut Konventin varsinaisesta jäsenyydestä v. 1928 jälkeen.

2 §. Ehdotukset ja päätökset ansiomerkin jakamisesta on tehtävä keväällä, mieluimmin abituruskonventin jälkeisessä kokouksessa.

3 §. Ehdotus ansiomerkin jakamisesta hyväksytään, jos sen puolesta annetaan vähintäin 90 % päätösvaltaisen kokouksen äänimäärästä.

4 §. Ansiomerkin jakaa puheenjohtaja:

1) Konventin viimeisessä kokouksessa kevätlukukaudella eroavalle jäsenelle;

2) Konventin sopivaksi katsomana ajankohtana, jossakin Konventin juhlatilaisuudessa ulkocivikselle.

5 §. Ansiomerkin sääntöjä muutettaessa noudatettakoon asetusta Konventin sääntöjen muuttamisesta.

6 §. (Ansiomerkki varustetaan pienellä järjestysnumerolla ja ansiomerkin saajat merkitään erikoiseen Konventin arkistossa säilytettävään luettelovihkoon. Kyseessä olevaan vihkoon liitettäköön tiedonannot ansiomerkin saajain Konventissa hoitamista luottamustehtävistä.)

7 §. (Ansiomerkkiä valmistaa Kallion Kultasepänliike (Mikonkatu 15).

Hyväksytty 11. II. 20.
Muutokset hyväksytty 10. IV. 37.
Uudet muutokset hyväksytty syyskuun 14 p. 1937
F. A. Heporauta.

III NORSSITAKIN SÄÄNNÖT

1 §. Suomalaisen Normaalilyseon Konventin koulutakki on seuraavanlainen:

1) Väri tummanvihreä (näyte Konventin arkistossa).

2) Kankaan laatu olkoon Konventin arkistossa olevan näytteen mukainen.

3) Takin kuosi:

a) urheilumallinen

b) paikkataskut (3 kpl)

c) rintakäänteissä V-malli

d) 1-nappirivinen (3 kpl.), hihansuissa kummassakin 3 nappia

e) selkä suora

f) alakäänteet pyöristetyt

g) selvennykseksi Konventin arkistossa olevat asianomaiset piirustukset.

4) Rintataskuun kuuluva merkki:

Taiteilija A. Liuksialan piirtämä, valkoisesta verasta leikattu Norssin merkki, olkoon kiinnitetty rintataskuun.

5) Arvomerkeiksi vahvistetaan

a) abituruksille 5 mm. levyinen, kirkkaanvihreä nauha kiinnitettäväksi rintataskun yläreunaan (näyte Konventin arkistossa).

b) ulkociviksille

1) Norssin ylioppilaille k.o. nauhan yläpuolelle samanlevyinen hopeinen nauha,

2) muilla ulkociviksillä olkoon ainoastaan hopeinen nauha, (näyte Konventin arkistossa).

2 §. Vapaaehtoiseksi juhlapuvuksi vahvistetaan takin lisäksi käytettäväksi seuraavia asusteita:

1) Tummanvihreä paita,

2) Valkoinen solmio.

3 §. Takkia saa kukin Konventin jäsen käyttää henkilökohtaisen makunsa mukaan sellaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa, jotka ovat koululain mukaan koululaisille sallittuja.

4 §. Takkia saavat käyttää:

1) Konventin varsinaiset jäsenet,

2) ulkocivikset, edellyttäen, että he eivät käy jotain muuta oppikoulua; kuitenkin on heille oikeus koulunkäyntinsä päätettyään käyttää k.o. takkia.

5 §. 1) Takin kuosi ja väri ovat ehdottomasti muuttamattomat, 2) Valmistusliikettä älköön muutettako ilman pakottavaa syytä.

6 §. Takin sääntöjä muutettaessa noudatettakoon asetusta Konventin sääntöjen muuttamisesta.

Muist. Sääntöihin nähden on huomattava, että §§ 1, 5 ja 6 ovat muuttamattomat

7 §. Takin sääntöjä säilytettäköön

1) Konventin arkistossa,

2) Valmistusliikkeessä.

8 §. (Takin valmistaminen on Lassila & Tikanoja O/Y:n yksinoikeutena).

Hyväksytty 6. XI -36.

IV SUOMALAISEN NORMAALILYSEON KONVENTIN KIRJASTON SÄÄNNÖT

1 §. Konventin kirjaston tarkoitus on tarjota opiston oppilaille sopivaa sekä hyödyllistä että huvittavaa lukemista.

2 §. Jokainen Konventin jäsen on oikeutettu saamaan kirjalainoja konventin kirjastosta, ellei hän ole menettänyt tätä oikeuttaan rikkomalla lainaussääntöjä vastaan.

Muist. Myöskin opiston alaluokkien oppilaat, sekä ne konventtiluokkalaiset, jotka eivät kuulu Konventtiin, saavat 5 mk. maksusta lukukaudelta lainata kirjoja Konventin kirjastosta.

3 §. Kaikkien lainanottajien on noudatettava seuraavia lainaussääntöjä:

1) Kenelläkään ei saa olla yhtaikaa lainassa useampia kuin kaksi kirjaa, koulukirjoja lukuunottamatta, paitsi kesä- ja joululomalla.

2) Lainanottaja on oikeutettu pitämään lainaamansa kirjat korkeintaan kaksi viikkoa, paitsi koulukirjoja, joita saa lainata koko lukukaudeksi. Lainan saa uudistaa vielä viikoksi.

3) Kirjastonhoitaja ei ole velvollinen lainaamaan sitomattomia kirjoja eikä velvollinen antamaan mitään lainoja ennen kirjaston tarkastusta.

4) Kesä- ja joululomaksi lainatessaan on jokainen velvollinen antamaan kirjallisen luettelon niistä kirjoista, joita haluaa. Useampien halutessa samaa kirjaa, ratkaisee arpa.

Muist. Ainoastaan konventtilaisilla on oikeus lainata kesä- ja joululomiksi.

5) Lainaaja on velvollinen ennen määräajan umpeenkulumistakin palauttamaan lainaamansa kirjat milloin kirjastonhoitaja vaatii kaikki kirjastosta lainatut kirjat takaisin. Joka ei noudata tätä vaatimusta, maksakoon sakkoa Smk. 1:- päivältä.

4 §. Konventin kirjasto on kerran viikossa auki tunnin (1) ajan kirjastonhoitajan sopivaksi katsomana päivänä.

5 §. Konventin kirjaston sääntöjä muutettaessa noudatettakoon asetusta Konventin sääntöjen muuttamisesta.

Hyväksytty 23. I. 09.
Muutokset hyväksytty 19. IX. 24.
Uudet muutokset hyväksytty 10. IV. 37.

V NORSSIN KERHOHUONEEN SÄÄNNÖT

Motto: Parempi nahka Norssissa kuin abiturus muualla.

1 §. Konventin kerhohuoneen tarkoituksena on edistää kerhojen toimintaa.

2 §. Kerhohuoneen esimiehenä on “kerhohuoneen isäntä”, joka valitaan vaalikonventissa lippuäänestyksellä. Hänen tehtävänään on huolehtia kerhohuoneesta ja valvoa sääntöjen noudattamista.

3 §. Konventista erottamisen uhalla on isännän käskyjä noudatettava.

4 §. Kerhohuonetta saavat käyttää konventin kerhot ja erikoisen sopimuksen mukaan rehtorin luvalla muut yhdistykset.

5 §. Vaalikonventissa määrätään, milloin kukin kerho saa käyttää kerhohuonetta. Yksi ilta viikossa on varattava kuitenkin yleiseksi kerhoillaksi. Muut yhdistykset saavat käyttöoikeuden sopimalla isännän kanssa.

6 §. Jokaisen kerhonjohtajan on tehtävä selostus kustakin kokouksesta kerhokirjaan.

7 §. Kerhohuoneen kalustoa on käsiteltävä varovasti. Kukin kerhonjohtaja on vastuussa kerhohuoneesta hänen kerhonsa sitä käyttäessä. Kerhohuoneessa on käyttäydyttävä niinkuin norssius vaatii.

8 §. Tupakanpoltto ja kortinpeluu eivät saa tulla kysymykseen kerhohuoneessa.

9 §. Konventin puheenjohtajalla, kerhohuoneen isännällä, kerhohuonetta vakinaisesti käyttävien kerhojen puheenjohtajille on kerhohuoneen avaimet. Kerhonjohtaja eivät saa luovuttaa avaimia muille.

10 §. Kerhohuonetta saavat käyttää ruokailuhuoneena virallisen aamiaistunnin aikana vain ne oppilaat, jotka ovat saaneet rehtorilta siihen luvan. Tällöin toimii yksi konventtilaisista valvojana, ja on hänen käskyjään ehdottomasti noudatettava.

11 §. Valvonnasta huolehtivat syksyllä kahdeksannet luokat ja keväällä seitsemännet. Valvonnan järjestää kerhohuoneen isäntä.

12 §. Näiden sääntöjen muutoksia koskevat samat määräykset kuin konventinkin sääntöjä.

*

Helsinki 1937. S. H. Lehtosen kirjapaino.